Inleiding
Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden neemt uw privacy serieus en verwerkt en gebruikt informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dit doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun u altijd contact opnemen met gm@gmvdmeijden.nl.

Over Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden
Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (4537 AL) Terneuzen aan Axelsestraat 62, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60176873. Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden de verwerkingsverantwoordelijke. Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt mevrouw I.G.M. Schoonakker – van der Meijden bereiken via gm@gmvdmeijden.nl.

Wie is de cliënt?
De cliënt is diegene met wie Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden een overeenkomst voor dienstverlening is aangegaan, waarvoor privacygevoelige gegevens van de cliënt, diens familie of diens medewerkers en/of vennoten en/of maten worden verwerkt. Naast gegevens van cliënten verwerken wij ook persoonlijke gegevens van leads, prospects, leveranciers, relaties, sollicitanten en eigen medewerkers. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die wij verwerken voor deze personen. Afwijkende bepalingen voor deze personen komen verderop aan de orde.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in de zin van de AVG?
Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de cliënt. Als wij de persoonsgegevens alleen verwerken zonder daarbij zelf te bepalen wat ermee gebeurt, dan blijft de cliënt verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. De cliënt bepaalt dan voor welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is veelal het geval indien wij de aangifte inkomstenbelasting verwerken voor de cliënt. In de meeste andere gevallen is Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de cliënt. Voor zover wij persoonsgegevens laten verwerken via een derde, bijvoorbeeld een softwareleverancier en een salarisverwerkingsbureau, is de derde sub-verwerker.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In de meeste gevallen zijn dit privacygevoelige persoonsgegevens.

Dit zijn gegevens als:

  • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
  • Adres en woonplaats
  • Emailadres en telefoonnummer
  • Geboortedata van de cliënt (en diens gezin)
  • BSN nummer
  • Inkomensgegevens en andere gegevens die betrekking hebben op de financiële of economische situatie van de cliënt.

Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen en de salarisadministratie is Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden om de identiteit van de cliënt vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. Het samenstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages, belastingaangiften en loonstroken vormt de kern van de dienstverlening van Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden. Hiermee wordt uiterst zorgvuldig omgegaan.
Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd. Wij verwerken geen gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging en medische informatie. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zullen wij dit specifiek met de cliënt opnemen in de overeenkomst van dienstverlening.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op de manier die wij met de cliënt hebben afgesproken in de opdracht tot dienstverlening. Dit verwerken doen wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking vindt plaats volgens schriftelijke instructies van de cliënt, tenzij wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen (bijvoorbeeld bij het maken van een afweging of een melding van een ‘ongebruikelijke transactie’ moet worden gedaan in het kader van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)). Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG stellen wij de cliënt daarvan onmiddellijk in kennis. Ingeval wij verantwoordelijke zijn, zoals bij het opmaken van de aangifte, zullen wij de gegevens verwerken zoals wij dat juist achten als deskundige en in het licht van de overeengekomen opdracht. Als wij een zelfstandige verplichting mochten hebben op basis van wettelijke voorschriften of de voor de medewerkers geldende beroeps- en gedragsregels met betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens, dan leven wij deze verplichtingen na. De cliënt is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient de cliënt vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat wij voldoen aan de op ons van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EU), tenzij wij hierover met de cliënt andere afspraken hebben gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?
Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop zijn eventuele sub-verwerkers. Wij beperken de toegang door onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen. Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld als deze sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken. Als het inschakelen van sub-verwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan verwerken dan zullen wij die subverwerkers (schriftelijk) dezelfde verplichtingen opleggen. Met het verlenen van een opdracht aan Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden wordt instemming verleend voor het inschakelen van eventuele sub-verwerkers.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens
Voor zover mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG, maar wij hebben te maken met wetgeving ten aanzien van bewaarplicht van gegevens en die wetgeving gaat voor. De wettelijke bewaartermijn is 7 jaar. Mocht het voldoen aan verzoeken kosten met zich meebrengen voor ons of de sub-verwerker dan kunnen wij die kosten in rekening brengen. Als wij een verzoek krijgen om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen wij eerst of wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat wij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen wij de cliënt op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor de cliënt mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in te stellen. Als wij de cliënt op de hoogte mogen stellen dan zullen wij ook met de cliënt overleggen over de wijze waarop en welke gegevens wij ter beschikking zullen stellen.

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te verminderen risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

Datalekken
Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden heeft een e-mailadres ingesteld waarop cliënten, medewerkers, sub-verwerkers en derden incidenten kunnen melden die mogelijk een datalek zijn. Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden pakt meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken. Voornoemd e-mail adres is: gm@gmvdmeijden.nl.

Geheimhoudingsplicht
Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding. Medewerkers nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens bovendien geheimhouding in acht zoals deze geldt op basis van hun eventuele beroeps- en gedragsregels.

Aansprakelijkheid
De cliënt staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens conform onze overeenkomst van dienstverlening en deze bepalingen niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van andere betrokkenen zoals familie of meewerkende vennoten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de cliënt niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. De cliënt vrijwaart ons ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van het handelen van de cliënt. De in een opdracht van dienstverlening en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals hier opgenomen, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze privacy statement en/of de opdracht tot dienstverlening nooit tot overschrijding van de beperking kan leiden. Door ondertekening van de opdracht tot dienstverlening c.q. het instemmen met deze privacy statement verklaart u in het bezit te zijn van, dan wel bekend te zijn met, onze Leveringsvoorwaarden.

Beëindiging en teruggave/vernietiging persoonsgegevens
Gezien onze wettelijke bewaarplicht en andere wet- of (beroeps)regelgeving kunnen wij over het algemeen niet voldoen aan een eventueel verzoek van de cliënt tot vernietiging of teruggave van de persoonsgegevens bij einde van onze opdracht tot dienstverlening. Mocht dit wel mogelijk zijn dan zullen wij aan dit verzoek meewerken. De kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de opdracht zijn voor rekening van de cliënt. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de persoonsgegevens.

Afwijkende bepalingen voor bepaalde natuurlijke personen
Voor persoonlijke gegevens van leads en prospects hanteren wij de regel dat we eens per jaar alle persoonlijke gegevens verwijderen die al langer dan een jaar door ons worden verwerkt met het doel een opdracht tot dienstverlening te kunnen sluiten. Dit tenzij met de betrokken persoon een vervolgafspraak is overeengekomen en vastgelegd waaruit blijkt dat we nog een jaar door kunnen gaan met verwerken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. U vindt de nieuwste versie altijd op onze website www.gmvdmeijden.nl.

Slotbepalingen
Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken. Op deze bepalingen is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze bepalingen. Deze privacy statement maakt deel uit van onze opdrachten tot dienstverlening en zijn daarmee bindend voor partijen. Deze privacy statement gaat boven de bepalingen in onze algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen. Als één of meerdere hier genoemde bepalingen niet geldig blijken te zijn voor een cliënt, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere genoemde bepalingen. Wij treden dan met de cliënt in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

Contact
Voor vragen over rechten en de manier waarop Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden met persoonsgegevens omgaat, kan per e-mail via gm@gmvdmeijden.nl een informatieverzoek worden ingediend bij Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden Administratie- en advieskantoor G.M. Van der Meijden zal zo snel mogelijk reageren op vragen, maar tenminste binnen een maand.